Общи условия

При употребата на “Hotelibg.eu” Вие ясно и категорично се съгласявате да спазвате и да се придържате към Условията за ползване и участие в туристическия каталог “Hotelibg.eu”.

Ако не сте съгласни с всички изисквания, условия, политики и указания, описани и обяснени в текста по-долу, моля, не използвайте този уеб сайт!

 

І. Декларация на заявителя
При подаване на заявка за добавяне на туристически обект в каталога на “Hotelibg.eu” в ролята си на Заявител, Вие декларирате следното: Вие сте собственик на обекта за настаняване или изрично упълномощено от собственика лице. Предоставената от Вас информация е коректна, точна и актуална, не съдържа порнографски елементи или други данни в нарушение с Българското или Европейско законодателство. Чрез подадените данни за контакт може да се осъществява директна връзка с обекта за настаняване (без посредник). Предоставеният интернет адрес (website) сочи към официална уеб страница на обекта за настаняване, чийто домейн и съдържание са напълно под контрола на собствениците на обекта. Обявените телефони за контакт са без увеличение на тарифата. Съгласни сте предоставените от Вас данни да бъдат ползвани от потребителите на този сайт за отправяне на запитвания, както и от администраторите на “Hotelibg.eu” за осъществяване на контакт с Вас. Приемате подадената информация да бъде обект на редакторско оформление, без да се нарушава смисъла и точността на съдържанието. Съгласните сте предоставената информация да бъде разпространявана извън параметрите на сайта “Hotelibg.eu” с цел постигане на максимална популяризация на регистрираните обекти за настаняване и техните услуги. Приемате ролята на “Hotelibg.eu”, собственик и администратор на “Hotelibg.eu” , на информационен посредник, като “Hotelibg.eu” не отговаря за достоверността на самата информация която получавате от потенциалните си клиенти (включително нереални резервации и оплаквания) и не носи отговорност за пропуснатите от Вас ползи в тези случаи. “Hotelibg.eu” не поема никаква отговорност към Вас или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. “Hotelibg.eu” може да съдържа хиперлинкове към други уеб сайтове които са собственост и се поддържат от трета страна. “Hotelibg.eu” не контролира тези уеб сайтове и не отговаря за съдържанието им или за употребата им от Ваша страна. Включването на хиперлинкове към такива уеб сайтове от страна на “Hotelibg.eu” не значи одобрение на материалите в тях, нито означава връзка с операторите им. С добавянето на обект за настаняване в туристическия каталог “Hotelibg.eu”, заявителят, или упълномощеното от него лице декларира съгласие предоставената информация за обекта да бъде качена на сайта: https://www.facebook.com/pages/Hotelibgeu/128667433996461 с цел по-добра реклама на обявата му “Hotelibg.eu” не е туристическа агенция или туроператор!

 

 

ІІ. Права и задължения на страните

Заявителят извършва заявка за участие в каталога чрез проформа изпратена на посочен от него адрес в няколко стъпки, като на първа стъпка избира тип на абонамент (всеки нов клиент заявил участие в каталога на “Hotelibg.eu” получава включване на безплатен Стандартен абонамент до 30.11.2013г., като след изтичането им заявителят може да се откаже от ползването на предоставяните от “Hotelibg.eu” услуги, като не дължи обезщетение или друга форма на компенсация.)с който да продължи участието си в каталога предоставен от “Hotelibg.eu”, а в останалите стъпки попълва информация за туристическия обект и предлаганите в него услуги. За валидна се смята само такава заявка за участие, която е подадена чрез e-mail и е приключила с успешно попълване на проформа-фактура. В съответната проформа са посочени данни за идентификация на лицата Доставчик и Получател на услугата, Дължимата сума и Уникален номер на заявка. За удостоверяване на това събитие се води архивен запис в електронен вид. Екипът на “Hotelibg.eu” се задължава да информира с едномесечно предизвестие Заявителят за срока на изтичане на неговата обява публикуване в каталога на “Hotelibg.eu” Екипът на “Hotelibg.eu” се задължава да публикува предоставената информация в съответствие с текущите технически параметри на избрания абонамент в срок от 3 дни от момента на подаване на заявка. На основание генерираната проформа, заявителят (Получател на услугата) се задължава в 14 дневен срок от момента на подаване на валидна заявка(не включва текущи промоции обвързани с безплатен абонамент публикуване в каталога на “Hotelibg.eu”) да извърши плащане на посочената в нея дължима сума (такса за абонамент). Доставчикът на услугата е задължен да документира транзакцията в съответствие с валидните към датата на заявката разпоредби от Закона за счетоводството и Закона за електронна търговия. Заявителят има правото да поиска прекратяване на участието в каталога чрез потвърждаване на регистрациония си номер в каталога. В такъв случай Доставчикът не дължи обезщетение или друга форма на компенсация. Връщане на вече изплатени суми се дължи само ако не е изтекъл 14-дневен (гратисен период) от подаване на заявката. В случай, че от страна на обекта за настаняване (собствениците, техните служители и свързани с тях лица) има нарушение на тези условия, администраторът на “Hotelibg.eu” има правото да откаже или едностранно да прекрати предоставянето на услугата, без да се дължи обезщетение или друга компенсация на получателя на услугата или трети лица. Вие разбирате, че решенията, които вземате не могат да се мотивират с финансовата информация, коментари и анализи, предоставени от “Hotelibg.eu”. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в “Hotelibg.eu” Администраторът на “Hotelibg.eu” запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведомят клиентите си, чрез от тях данни за административен контакт. Всяка промяна по тези условия се счита за обвързаваща 14 дни след нейното публикуване на сайта.